Counter-Strike系列
 >名稱< 版本
 Counter-Strike1.6 HKCDC V1.0 3266 遊戲端 1.6 3266
 HKCDC CS1.6 v1.0 3266 原版模組包 1.6 3266
 HKCDC CS1.6 v1.0 3266 原版人物包 1.6 3266
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 HKCDC地圖製作工具包 V2010-8
 HKCDC地圖製作工具包 修正檔 V2010-8